Sosyal Yardım Hakları

Bakım Maaşı Aylığı

01.01.2019 tarihi itibarı ile bakım maaşı aylığı: 1305,97 TL
 

Yaşlılık Aylığı

01.01.2019 tarihi itibarı ile 65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 601,00 TL
 

Engelli Aylığı (%40-69 arası)

01.01.2019 tarihi itibarı ile %40-69 arası engelli aylığı: 480,22 TL
 

Engelli Aylığı (%70 ve üstü)

01.01.2019 tarihi itibarı ile %70 ve üstü engelli aylığı: 720,33 TL
NOT 1: Bakım maaşı bağlanması için kişi başına düşen gelirin 1219,35 TL altında olması gerekiyor.
NOT 2: Engelli maaşı bağlanması için kişi başına düşen gelirin 609,67  TL altında olması gerekiyor.
 

On Sekiz Yaş Üstü Engellilik Maaşı

2022 Sayılı Yasaya göre; 18 yaşını dolduran %40 ve üzeri engelli olanlara, gerekli şartları taşıması halinde hane geliri kişi başına asgari ücretin üçte birinden az olanlara maaş bağlanır. Sahip olunan ev, arsa ve aracın(ÖTV indirimli alınan araç dahil) belirlenen rayiç bedeli, kira geliri aylık gelire dahil edilir. Hane gideri gelirden fazla ise fazla olan miktar aylık gelire dahil edilir.(25 Ocak 2013 tarihli 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yönetmelik.)
Not: Evde bakım maaşı hane geliri ölçümüne dahil edilir.
 

On Sekiz Yaş Altı Engelli Yakını Maaşı

2022 Sayılı Yasaya göre;18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, gerekli şartları taşıması halinde, geliri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte birinden daha az olanlara aylık bağlanır.18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamındadır. Engelli yakını maaşı alan kişinin engelli yakını ile aynı hanede oturması şartı vardır. Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/babanın sigortalı olmaması gerekmektedir.
2022 Yasasına göre aylık bağlanacaklar ve bağlanmış olanlar hakkında yapılacak sosyal inceleme ile ilgili olarak aşağıdaki madde yönetmeliğe ilave edilmiştir.
 

Periyodik sosyal incelemeler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılması gereken ilk periyodik sosyal incelemeler, 1/1/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında sonuçlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan sosyal incelemeler dahil müteakip tüm incelemelere 1/1/2016 tarihinden sonra başlanır.
 

Evde Bakım Maaşı

Engelli bireyin ‘ağır engelli’’ ibareli raporu olması şartı ile yasaya göre uygun şartları taşıyan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir asgari ücretin üçte ikisinden az olan engelli yakınlarına'' evde bakım ücreti'' ödenir.
Hane içinde birden fazla bakıma muhtaç engelli var ise birinci engelliden sonraki engelli iki kişi sayılır.(1 Temmuz 2014’tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)
Bu maaşı bağlatanların aylık gelir hesabına göre kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte ikisini aştığı durumlarda durumlarını Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bir ay içinde bildirmeleri gerekmektedir.
Evde bakım ücreti alan kişinin engelli bireye kesintisiz 8 saat fiili bakım vermesi şarttır.
Not: Evde bakım maaşı alanların sigortalanması ile ilgili çalışma devam etmektedir.
 

Vakıf Aylığı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 18 yaşını dolduran,% 40 ve üzeri engelli olup hiçbir ad altında maaş almayanlardan gerekli şartları taşıyanlara aylık bağlanır. Vakıflar Genel Müdürlüğünden bu konuda bilgi alabilirsiniz.
 

Yetim Aylığı Ve Engelli Maaşı Alanlar

Aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen çocuklardan yetim aylığı alanların geliri, engelli olması nedeniyle ödenecek aylıktan daha düşük ise aradaki fark Hazine tarafından kapatılacaktır.
 

Engelli Maaşları Ve Haciz

Engelli bireyin aldığı sosyal yardım kapsamındaki maaşlar haczedilemez. Kişi kendi aldığı engelli maaşını isteyerek de olsa haczettiremez.